الدوري المصري

الدورة ال 2 لسنة 2019/2020 - Premier League

17:30
01.10.2019
Al Ittihad
[0 - 0 ]
El Gounah
Alexandria Stadium (Al-Iskandarîah (Alexandria))
45' N. El Sayedهدف!
61' M. Anour
63' I. G. Hamed
75' A. Elghobashy
80' A. Nabil
83' Hesham Mohamed
56' M. Mouhsen
58' M. Mouhsen
65' M. Gedo
73' A. Hamdi
90' L. Badr

الدورة ال 4 لسنة 2018/2019 - Premier League

20:00
27.08.2018
Zamalek
[0 - 0 ]
Nogoom
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
51' Kahraba
90' H. Emam
10' A. Gamal
27' S. Aminهدف!
76' S. Amin
90' A. Saad

الدورة ال 5 لسنة 2018/2019 - Premier League

17:00
28.09.2018
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Wadi Degla
Alexandria Stadium (Al-Iskandarîah (Alexandria))

الدورة ال 5 لسنة 2018/2019 - Premier League

21:00
31.08.2018
El Gounah
[0 - 0 ]
El Daklyeh
El-Gouna Stadium (El-Gouna)
18:00
31.08.2018
Petrojet
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
New Suez Stadium (as-Suways (Suez))
18:00
31.08.2018
Nogoom
[0 - 0 ]
Ismaily
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
21:00
31.08.2018
El Geish
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
Gehaz El Reyada Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
21:00
01.09.2018
ENPPI
[0 - 0 ]
Zamalek
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
18:00
02.09.2018
Smouha
[0 - 0 ]
Pyramids
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)
21:00
02.09.2018
Al Ahly
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium) (Cairo)
20:00
03.09.2018
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Al Masry
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)
19:00
28.09.2018
Al Masry
[0 - 0 ]
El Geish
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)

الدورة ال 9 لسنة 2018/2019 - Premier League

18:00
30.09.2018
Nogoom
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

الدورة ال 9 لسنة 2018/2019 - Premier League

21:00
30.09.2018
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
El Daklyeh
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))
18:00
01.10.2018
ENPPI
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
15:30
02.10.2018
Al Ittihad
[0 - 0 ]
El Gounah
Alexandria Stadium (Al-Iskandarîah (Alexandria))
21:00
03.10.2018
El Geish
[0 - 0 ]
Wadi Degla
Gehaz El Reyada Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
15:00
05.10.2018
El Daklyeh
[0 - 0 ]
Nogoom
Al-Shorta Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

الدورة ال 10 لسنة 2018/2019 - Premier League

18:00
05.10.2018
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
ENPPI
Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium) (Cairo)
18:00
06.10.2018
El Gounah
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
El-Gouna Stadium (El-Gouna)
21:00
06.10.2018
Al Ahly
[0 - 0 ]
Al Ittihad
Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium) (Cairo)
15:00
07.10.2018
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
El Geish
Border Guard Stadium (Haras El-Hodod Stadium) (Al-Iskandarîah (Alexandria))
18:00
07.10.2018
Pyramids
[0 - 0 ]
Petrojet
30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
21:00
07.10.2018
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Smouha
Cairo Military Academy Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
15.03.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
Al Masry
Border Guard Stadium (Haras El-Hodod Stadium) (Al-Iskandarîah (Alexandria))

الدورة ال 15 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
14.03.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
ENPPI
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

الدورة ال 18 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
12.03.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Zamalek
Border Guard Stadium (Haras El-Hodod Stadium) (Al-Iskandarîah (Alexandria))

الدورة ال 18 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
12.03.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
Al Masry
Egyptian Army Stadium (Suez)
2:
12.03.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Aswan
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))
2:
12.03.2020
Masr
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
Cairo Military Academy Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
19.03.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

الدورة ال 19 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
19.03.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
Ismaily
Border Guard Stadium (Haras El-Hodod Stadium) (Al-Iskandarîah (Alexandria))
2:
17.03.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Masr
Aswan Stadium (Aswan)
2:
16.03.2020
Smouha
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
Alexandria Stadium (Al-Iskandarîah (Alexandria))
2:
18.03.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Al Ittihad
Khaled Bichara Stadium (El-Gouna)
2:
18.03.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
Al Ahly
Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))
2:
16.03.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
16.03.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
Tanta
30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
22.03.2020
Ismaily
[0 - 0 ]
Wadi Degla
Ismaïlia Stadium (Ismailia)

الدورة ال 20 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
21.03.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
Aswan
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
21.03.2020
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))
2:
22.03.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Al Masry
Egyptian Army Stadium (Suez)
2:
20.03.2020
ENPPI
[0 - 0 ]
Smouha
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
20.03.2020
Tanta
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
Tanta Stadium (Tanta)
2:
22.03.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
El Gouna
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))
2:
20.03.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
El Geish
30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
22.03.2020
Masr
[0 - 0 ]
Zamalek
Cairo Military Academy Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
2:
11.02.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
Al Ahly
0

الدورة ال 21 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
11.02.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
0
2:
11.02.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
0
2:
11.02.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
Ismaily
0
2:
11.02.2020
Smouha
[0 - 0 ]
Pyramids
0
2:
11.02.2020
El Geish
[0 - 0 ]
Tanta
0
2:
11.02.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Masr
0
2:
11.02.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
ENPPI
0
2:
11.02.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Al Ittihad
0
2:
18.02.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
El Gouna
0

الدورة ال 22 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
18.02.2020
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
Zamalek
0
2:
18.02.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
0
2:
18.02.2020
ENPPI
[0 - 0 ]
Aswan
0
2:
18.02.2020
Tanta
[0 - 0 ]
Ismaily
0
2:
18.02.2020
El Geish
[0 - 0 ]
Smouha
0
2:
18.02.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Wadi Degla
0
2:
18.02.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
0
2:
18.02.2020
Masr
[0 - 0 ]
Al Masry
0
2:
25.02.2020
Ismaily
[0 - 0 ]
Al Ittihad
0

الدورة ال 23 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
25.02.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
ENPPI
0
2:
25.02.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
Al Ahly
0
2:
25.02.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Pyramids
0
2:
25.02.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
0
2:
25.02.2020
Smouha
[0 - 0 ]
Tanta
0
2:
25.02.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
0
2:
25.02.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
El Geish
0
2:
25.02.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Masr
0
2:
02.03.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
Wadi Degla
0

الدورة ال 24 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
02.03.2020
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
Al Masry
0
2:
02.03.2020
ENPPI
[0 - 0 ]
El Gouna
0
2:
02.03.2020
Smouha
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
0
2:
02.03.2020
Tanta
[0 - 0 ]
Al Ittihad
0
2:
02.03.2020
El Geish
[0 - 0 ]
Aswan
0
2:
02.03.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Ismaily
0
2:
02.03.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
Zamalek
0
2:
02.03.2020
Masr
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
0
2:
09.03.2020
Ismaily
[0 - 0 ]
Masr
0

الدورة ال 25 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
09.03.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
El Geish
0
2:
09.03.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
ENPPI
0
2:
09.03.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
0
2:
09.03.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Smouha
0
2:
09.03.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
Al Ahly
0
2:
09.03.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Pyramids
0
2:
09.03.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
Tanta
0
2:
09.03.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
0
2:
16.03.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
Ismaily
0

الدورة ال 26 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
16.03.2020
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
0
2:
16.03.2020
ENPPI
[0 - 0 ]
Wadi Degla
0
2:
16.03.2020
Smouha
[0 - 0 ]
Zamalek
0
2:
16.03.2020
Tanta
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
0
2:
16.03.2020
El Geish
[0 - 0 ]
El Gouna
0
2:
16.03.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
Aswan
0
2:
16.03.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
Al Masry
0
2:
16.03.2020
Masr
[0 - 0 ]
Al Ittihad
0
2:
23.03.2020
Ismaily
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
0

الدورة ال 27 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
23.03.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
0
2:
23.03.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
El Geish
0
2:
23.03.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
Al Ahly
0
2:
23.03.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Tanta
0
2:
23.03.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
ENPPI
0
2:
23.03.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Smouha
0
2:
23.03.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Masr
0
2:
23.03.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Pyramids
0
2:
30.03.2020
Al Ahly
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
0

الدورة ال 28 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
30.03.2020
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
Al Ittihad
0
2:
30.03.2020
Aswan
[0 - 0 ]
Zamalek
0
2:
30.03.2020
ENPPI
[0 - 0 ]
Ismaily
0
2:
30.03.2020
Smouha
[0 - 0 ]
Al Masry
0
2:
30.03.2020
Tanta
[0 - 0 ]
Masr
0
2:
30.03.2020
El Geish
[0 - 0 ]
Wadi Degla
0
2:
30.03.2020
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
El Gouna
0
2:
30.03.2020
Pyramids
[0 - 0 ]
Haras El Hodood
0
2:
06.04.2020
Ismaily
[0 - 0 ]
Pyramids
0

الدورة ال 29 لسنة 2019/2020 - Premier League

2:
06.04.2020
Zamalek
[0 - 0 ]
Tanta
0
2:
06.04.2020
Al Masry
[0 - 0 ]
El Entag El Harby
0
2:
06.04.2020
Al Ittihad
[0 - 0 ]
ENPPI
0
2:
06.04.2020
Haras El Hodood
[0 - 0 ]
El Geish
0
2:
06.04.2020
El Gouna
[0 - 0 ]
Aswan
0
2:
06.04.2020
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
0
2:
06.04.2020
Wadi Degla
[0 - 0 ]
Smouha
0
2:
06.04.2020
Masr
[0 - 0 ]
Al Ahly
0
19:00
29.04.2018
El Daklyeh
[0 - 0 ]
Al Masry
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)

الدورة ال 32 لسنة 2017/2018 - Premier League

2:
18.04.2018
Al Masry
[0 - 0 ]
ENPPI
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)

الدورة ال 33 لسنة 2017/2018 - Premier League

15:30
22.04.2018
El Raja
[0 - 0 ]
El Ismaily
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)

الدورة ال 33 لسنة 2017/2018 - Premier League

17:45
22.04.2018
Petrojet
[0 - 0 ]
Al Ahly
Mubarak International Stadium (Suez)
20:00
22.04.2018
Zamalek
[0 - 0 ]
Alassiouty
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
18:00
23.04.2018
El Geish
[0 - 0 ]
Al Mokawloon
30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
20:15
23.04.2018
Misr Lel Makasa
[0 - 0 ]
Al Ittihad
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
15:45
25.04.2018
ENPPI
[0 - 0 ]
Tanta
Petrosport Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

الدورة ال 34 لسنة 2017/2018 - Premier League

15:45
25.04.2018
El Daklyeh
[0 - 0 ]
Wadi Degla
Al-Shorta Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
18:00
25.04.2018
Al Masry
[0 - 0 ]
Smouha
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)
15:45
26.04.2018
Asyouty Sport
[0 - 0 ]
El Geish
Al Assiouty Sport Stadium (Beni Suef)
20:00
26.04.2018
Al Ahly
[0 - 0 ]
Zamalek
Cairo International Stadium (al-Qāhirah (Cairo))
15:45
27.04.2018
El Raja
[0 - 0 ]
Al Ittihad
Borg El Arab Stadium (Borg El Arab)
18:00
27.04.2018
Ismaily
[0 - 0 ]
Nasr
Ismaïlia Stadium (Ismailia)
20:15
27.04.2018
El Entag El Harby
[0 - 0 ]
Petrojet
Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium) (Cairo)
20:15
27.04.2018
Al Mokawloon
[0 - 0 ]
Misr Lel Makasa
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) (al-Qāhirah (Cairo))

الالعاب الاسبوع 1 Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
جميع المباريات (أسابيع قادمه وسابقة )
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني